Skip to content
Federació Andorrana de Patinatge

Funcions

La Federació de Patinatge, sense perjudici de les competències i estaments que la composen, i a més de les activitats pròpies de govern, gestió, administració, organització i reglamentació de les diferents modalitats a Andorra, exerceix, en coordinació amb el Ministeri competent en Esports, les funcions següents:

 1. Planificar, promoure, dirigir, regular, coordinar, organitzar i encarregar-se de la tutela de les disciplines i modalitats esportives que li són pròpies, informant regularment dels seus programes i activitats al Ministeri competent en Esports.
 2. Contribuir mitjançant la informació i la difusió adequada a un major coneixement dels esports de Hoquei sobre Patins, Patinatge Artístic, Curses de Patins i Skateboarding.
 3. Vetllar pels interessos comuns dels Clubs, entitats, esportistes i altres membres que d’ella depenguin.
 4. Promoure la reglamentació a Andorra dels esports d’Hoquei sobre Patins, Patinatge Artístic, Curses de Patins i Skateboarding, assessorant i col·laborant amb l’Administració en allò que hi sigui requerida.
 5. Crear, atendre i potencia projectes i iniciatives tendents a la conservació de l’entorn natural i el medi ambient, procurant sempre el respecte a la natura en la promoció de les seves modalitats esportives.
 6. Ostentar la representació de les modalitats d’Hoquei sobre Patins, Patinatge Artístic, Curses de Patins i Skateboarding, a Andorra davant l’Administració i de tot altre organisme oficial o particular, tant a nivell nacional com internacional. A aquests efectes, les persones físiques que ostentin un càrrec de representació hauran de ser de nacionalitat andorrana.
 7. Promoure i qualificar les competicions esportives d’Hoquei sobre Patins, Patinatge Artístic, Curses de Patins i Skateboarding, oficials a Andorra.
 8. Encarregar-se de la tutela de les competicions de caràcter internacional que es disputin a Andorra, controlant i sancionant l’ús de substàncies i grups farmacològics prohibits així com els mètodes no admesos en l’esport. en col·laboració amb els òrgans competents.
 9. Exercir la potestat disciplinària sobre totes les persones físiques i jurídiques que configuren l’ens federatiu.
 10. Proposar al Consell andorrà de l’Esport la incorporació d’una modalitat esportiva dins de la Federació.
 11. Actuar en col·laboració i coordinació plenes amb els òrgans esportius de l’Administració en la organització o tutela de les competicions i activitats oficials d’àmbit estatal i internacional que tinguin lloc al Principat d’Andorra.
 12. Col·laborar amb l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya en tot el que estigui relacionat amb la formació de tècnics relacionats amb l’esport i els esportistes.
 13. Lliurar, contra pagament, les llicències esportives per poder participar en activitats o competicions oficials dins de l’àmbit d’Andorra i internacionalment.
 14. Acceptar o denegar l’afiliació de membres a la Federació, conforme a les disposicions dels presents Estatus i la normativa vigent.
 15. Obtenir i gestionar els mitjans econòmics necessaris per a la realització dels seus objectius.
 16. Vetllar pel compliment i la interpretació correcta de les reglamentacions i normes tècniques vigents en cada moment.
 17. En general, disposar el que convingui per a la millora de la pràctica de les disciplines i modalitats esportives previstes, amb especial atenció a la seguretat de l’esmentada pràctica.